Stora elnätsanslutningar

Vill du ansluta en produktionsanläggning eller elintensiv verksamhet med en kapacitet över 5 MW? Det kan till exempel vara en vindkraftspark, industri eller datahall. Vi förklarar hur det går till och guidar dig längs hela anslutningsprocessen.

solcell_vindkraft_840x420.png

Exempel på anslutningar

 • Produktionsanläggning
  Behovet av klimatsmart energi ökar i hela landet. Intresset av att ansluta nya produktionsanläggningar ökar i samma höga takt. Tillsammans gör vi utvecklingen av förnybara energikällor möjliga. Via våra blanketter görs förfrågan om anslutning till Ellevios regionnät för produktion över 5 MW  gällande sol- vind- och vattenkraft.
 • Elintensiv verksamhet
  Om en anslutning avser mer än 5 MW benämns detta som en elintensiv verksamhet. För att förse dessa verksamheter med effekt kan elnätet behöva byggas ut och förstärkas. Via våra blanketter görs förfrågan om uttag över 5 MW till Ellevios regionnät, exempelvis gällande industrier och datahallar.
 • Energilager
  Den snabbaste tillväxten av ny el kommer från förnybara energikällor som solenergi och vindkraft, både till land och till havs, och här spelar batteritjänster en avgörande roll. Batterier kan säkra balansen i elsystemet genom att snabbt laddas upp eller laddas ur, utöver andra funktioner för att effektivisera och säkerställa elnätsdriften.
 • Utökning av befintliga abonnemang
  Via våra blanketter görs förfrågan om att utöka befintliga elnätsavtal och abonnemang.

Ansök om anslutning

Välj ansökningsblankett A, B, C eller D beroende på var i processen ni befinner er. Klicka på respektive rubrik nedan för att läsa om de olika stegen samt ladda ner rätt ansökningsblankett. För detaljerad information om anslutningsprocessen, se Anslutningsprocess stora kundanslutningar (pdf).

Denna blankett ska alltid användas vid ny förfrågan. Ellevio granskar ansökan och gör en preliminär bedömning/kapacitetsutredning. Som kund får ni den preliminära bedömningen om anslutning till svar.

Ladda ner blankett: A - Förfrågan om elnätsanslutning

Ansökan om anslutning innebär att Ellevio undersöker möjligheterna att ansluta ert projekt till elnätet. Ni erhåller besked om anslutning inklusive preliminär tidplan samt en indikativ anslutningsavgift.

Till ansökan krävs avsiktsförklaring alternativt intentionsavtal med markägare bifogat till ansökan.

I samband med att denna ansökan sänds till Ellevio tecknas ett Nätutredningsavtal med en tillhörande kostnad om 100 000 SEK samt 1200 SEK/MW, dock max 400 000 SEK. 

Ladda ner blankett: B - Ansökan om elnätsanslutning > 5MW

Linjekoncession krävs för nya elledningar med konstruktionsspänning över 24 kV. Koncessionsavtal innebär att Ellevio ska ta fram ett underlag för ansökan om linjekoncession för kommande elnätsanslutning av ert projekt. Ellevio skickar därefter in denna linjekoncessionsansökan till energimarknadsinspektionen samt sköter hela processen tills linjekoncessionen vunnit laga kraft.

Ladda ner blankett: C - Ansökan om koncessionsavtal

Ansökan om anslutningsavtal innebär att Ellevio tar upp ert projekt för
investeringsbeslut, varefter ett utkast till projekteringsavtal, alternativt
anslutningsavtal, skickas till er.

När projekteringsavtalet är undertecknat påbörjar Ellevio projekteringen av er anslutning. Under projekteringen erhåller ni ett utkast på anslutningsavtal.

När anslutningsavtalet är undertecknat startar upphandling samt
efterföljande byggnation av aktuella elnätsanläggningar.

Ladda ner blankett: D - Ansökan om anslutningsavtal > 5 MW

Dokument och länkar

En produktionsanläggning som ansluts ska uppfylla krav enligt EU-förordningen RfG och den svenska föreskriften EIFS 2018:2.

Nätägaren har rätt att begära att ägaren av kraftproduktionsanläggningen genomför överensstämmelseprov och simuleringar för att visa på överensstämmelse med kraven. 

Följande dokument innehåller en förteckning över information och dokument som ska tillhandahållas samt de krav som ska uppfyllas av ägaren av kraftproduktionsanläggningen inom ramen för överensstämmelseförfarandet. Det beskriver även ansvarsfördelningen mellan ägaren av kraftproduktionsanläggningen och Nätägaren när det gäller överensstämmelseprovning, simulering och övervakning.

Länkar

Priser och ersättningar

När anläggningen är ansluten till vårt elnät krävs två abonnemang hos oss:

 1. Abonnemang för inmatning av produktion
 2. Abonnemang för förbrukning

Läs mer om våra abonnemang och ersättningar här:

Ni har också rätt till så kallad produktionsersättning för nätnytta från Ellevio som ni får per automatik när ni sätter i gång.

För att kunna sälja er el vidare krävs ett avtal med ett elhandelsbolag som köper er elproduktion. Som kommersiell producent har ni också möjlighet att få elcertifikat.

Kontakt

När du ansöker om elnätsanslutning kommer du få en handläggare som finns med under anslutningsprocessen. Det kan dock ta tre till sex månader att få en handläggare för ditt anslutningsärende. 

För övriga frågor om stora elnätsanslutningar kan du kontakta oss på storakundanslutningar@ellevio.se

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 3 juli 2024

Hjälpte den här sidan dig?