Tillståndsprocessen

När Ellevio ska bygga elnät på den högre spänningsnivån, regionnätet, behöver vi söka tillstånd för det. Processen för att söka tillstånd, så kallad koncession, består av olika delar och tar flera år.

Så går processen till

Tillståndsprocessen illustration

 1. Utredning
  Ett projekt inleds då ett behov av en ny kraftledning i området har identifierats, exempelvis för anslutning av en vindkraftpark, större industri eller att nätet behöver förstärkas. Då startas en utredning för att identifiera framkomliga ledningssträckningar som tar hänsyn till bl.a. byggbarhet, infrastruktur, bebyggelse, naturvärden, kulturvärden etc.
 2. Myndighetsdialog
  I ett tidigt skede av processen hålls en myndighetsdialog med berörd länsstyrelse och kommun. I vissa fall hålls dialog även med andra berörda parter. Syftet är att samla in kunskapsunderlag om eventuella intressen, kommunala planer etc samt synpunkter på studerade sträckningsalternativ.
 3. Sträckningsförslag
  Utifrån vad som kommit fram under utredningen, samt efter myndighetsdialogen, bearbetas sträckningsalternativen och utreds vidare. Ett samrådsunderlag tas fram som beskriver utredda sträckningsalternativ, även de som blivit förkastade.
 4. Samråd om sträckningsförslag
  Samrådskretsen varierar beroende på projektets miljöpåverkan. Länsstyrelsen, kommunen och särskilt berörda ska dock alltid samrådas med. Syftet är att samla in kunskapsunderlag och synpunkter  på sträckningsalternativen. Samrådet ger möjlighet att vara med och påverka projektet.
 5. Samrådsredogörelse
  Efter ett genomfört samråd bemöts de inkomna yttrandena i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen är en viktig del av koncessionsansökan, samt är ett underlag för länsstyrelsen bedömning om projektet innebär betydande miljöpåverkan eller ej.
 6. Val av sträckning
  Efter att synpunkter kommit in och bemötts, samt eventuella justeringar gjorts, väljs slutlig sträckning för koncessionsansökan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas som beskriver den planerade ledningens påverkan på bland annat naturmiljö, boendemiljö och kulturmiljö.
 7. Tillståndsansökan
  Efter att ansökningshandlingar tagits fram skickas en ansökan om koncession för linje in till Energimarknadsinspektionen (Ei). Prövningsprocessen hos Ei tar vanligtvis ca 18 månader. Under prövningen skickas ansökan med tillhörande handlingar på remiss till de som Ei bedömer vara berörda som får en till möjlighet att yttra sig. Ellevio får även chans att bemöta inkomna yttranden.
 8. Tillstånd
  Efter att Energimarknadsinspektionen (Ei) fått in remissvar tas ett beslut om koncession. Beslutet kan överklagas och då inleds en överklagandeprocess hos Mark- och miljödomstolen. Om beslutet inte överklagas vinner beslutet laga kraft när överklagningstiden har löpt ut.

Video: Hur ser tillståndsprocessen ut när vi bygger elnät?

Vad är skillnaden för koncession på regionnät jämfört med lokalnät?

Ledningar med en lägre spänningsnivån utgör lokalnätet vilket är det finmaskiga nätet som går ut till alla hushåll och företag. Regionnätet som har en högre spänningsnivå, förser hela samhällen och städer med ström. Det ligger mellan Svenska kraftnäts stamnät på den högsta spänningsnivån och lokalnätet.

På lokalnätsnivå har nätägaren en områdeskoncession. Det betyder att man erhållit ett allmänt tillstånd att bygga elnät upp till en viss spänningsnivå inom ett utpekat område. Det innebär då att man inte behöver ansöka om tillstånd varje gång när lokalnätet ska byggas ut där.

När kraftledningar på regionnätet ska byggas eller ersättas måste elnätsbolaget däremot ansöka om tillstånd för det, så kallad koncession för linje. Det är en process på flera år med många intressenter involverade och där samrådet är en viktig del. 

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer