Vi bygger nytt elnät på Södermalm för renare färjetrafik

Under våren pågår ett större arbete med förläggning av elnät på östra Södermalm. Arbetet sker på uppdrag av Stockholms hamnar och syftar till att de stora färjorna vid Stadsgårdskajen ska kunna ansluta el då de ligger vid kajen, och därmed undvika utsläppa av diesel.

Beräknas klart

sommaren 2024

Vad gör vi?

Vi förlägger nya elnätskablar på delar av östra Södermalm. Kablarna behövs för att kunna transportera el till en ny anslutning vid Stadsgårdskajen.

Hur påverkas du?

Arbetet med att lägga ned markkabeln innefattar schaktning vilket innebär begränsad framkomligheten på gatorna för såväl gång-, cykel- som biltrafik. Omledningar kan ske och parkeringsmöjligheter begränsas tillfälligt. Arbetet innebär en del bullrande moment, dagtid mellan 07 och 17.

karta med färgade fält visar de områden där vi kommer att arbeta.
De färgade fälten visar de områden där vi kommer att arbeta.

Se karta på Google Maps

Arbetet kommer att ske etappvis. På grund av långa handläggningstider har vi ännu inte fått tillstånd att börja arbeta. Vi hoppas kunna påbörja arbetet under sommaren 2024 och beräknar avsluta under hösten 2025. Successivt kommer kartan att uppdateras med tidplen för respektive etapp, som du kommer att kunna se om du klickar på aktuellt område.

Denna sida kommer att uppdateras med mer specifik information om avstängningarna för respektive etapp.

Vissa planerade strömavbrott kommer att förekomma. Dessa aviseras alltid i förväg via sms.

Om anslutningen

När anslutningen vid Stadsgårdskajen är klar ska kryssningsfartygen som ligger vid land kunna få den el som används ombord via elnätet istället för att, som idag, producera el via sina egna dieseldrivna motorer. På så vis minskar utsläppen av koldioxid och andra partiklar i luft och vatten. Mer information finns bland annat här:

Elanslutning av fartyg i Stockholms Hamnar - stockholmshamnar.se

Reportage från SVT Nyheter Stockholm

Kontakt

Ellevios entreprenör i projektet är Abeka. 

Du är välkommen att kontakta oss på stadsgarden@ellevio.se