Organisation och styrning

Ellevios bolagsstyrning säkerställer att verksamheten drivs på ett hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt. Den baseras på lagar och förordningar, bolagsordning och aktieägaravtal, interna policys och instruktioner.

Nedan presenteras upplysningar hämtade från elnätsverksamhetens bolagsstyrningsrapport för 2023. Elnätsverksamheten drivs inom Ellevio AB (publ) och dess fullständiga bolagsstyrningsrapport finns på sidan 77–80 i Års- och hållbarhetsredovisning 2023.

Ellevio AB (publ) är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm som ägs av Omers Infrastructure (50%), Tredje AP-fonden (20%), Folksam (17,5%) och AMF (12,5%).

Ellevios bolagsstyrning ska säkerställa god risk- och internkontroll, tydlig ansvarsfördelning, sund företagskultur, effektivt beslutsfattande och goda relationer med företagets intressenter och på så vis bidra till ett långsiktigt värdeskapande för bolagets ägare.

Ellevios styrelse anser att god bolagsstyrning är centralt för att kunna bedriva framgångsrik affärsverksamhet då det skapar förutsättningar för väl underbyggt beslutsfattande och för att upprätthålla ett högt förtroende bland bolagets intressenter.

I Ellevio fördelas behörighet, ledning och styrning mellan aktieägare, styrelse, vd och ledningsgrupp. Tillämpliga lagar och förordningar, bolagsordning och aktieägaravtal, interna policys och instruktioner utgör grunden för Ellevios bolagsstyrning.

Årsstämman är Ellevios högsta beslutande organ, varigenom Ellevios aktieägare äger rätt att besluta i Ellevios angelägenheter. Årsstämman utser styrelse och revisorer samt beslutar om ersättning till dem, fastställer resultaträkning och balansräkning, beslutar om disposition av bolagets resultat, beviljar ansvarsfrihet för styrelse och vd samt beslutar i andra ärenden enligt lag, bolagsordning samt aktieägaravtal.

Bolagets årsstämma 2023 hölls den 25 april på Ellevios huvudkontor i Stockholm samt via video och telefon. Samtliga aktier var representerade och revisorerna var närvarande. Det var inga beslut utöver de ordinarie besluten på årsstämman. Med hänsyn till den begränsade ägarkretsen publiceras varken kallelse till eller protokoll från årsstämma på bolagets webbplats. Årsstämman 2024 hölls den 24 april 2024 i Stockholm.

Styrelsen ansvarar för Ellevios organisation och förvaltning och ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen ska också se till att Ellevios organisation är utformad så att redovisningen, medelsförvaltningen och de ekonomiska förhållandena i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ska vidare fastställa verksamhetsmål och strategi, utvärdera den operativa ledningen och säkerställa att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll. Styrelsen ska även fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete och denna ska revideras och fastställas årligen. 

Styrelsens kommittéer

För att öka effektiviteten och möjligheterna till fördjupning i styrelsens arbete har fyra kommittéer inrättats:

 • Revisionskommittén
 • Ersättningskommittén
 • Finanskommittén
 • Hållbarhetskommittén

Kommittéerna är rådgivande och deras arbete
handlar främst om att förbereda ärenden för beslut i styrelsen. Mötena protokollförs och kommittéordförandena informerar om arbetet inom respektive kommitté vid varje styrelsemöte. Representanter från Ellevios företagsledning deltar i kommittéernas möten.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen har under 2023 bestått av sju ledamöter och två arbetstagarrepresentanter.

Under 2023 ingick följande ledamöter i styrelsen: Fredrik Persson, styrelseordförande (oberoende), Anna Belfrage (nominerad av Tredje AP-fonden), Lars Clausen (nominerad av OMERS Infrastructure), Göran Hägglund (nominerad av AMF), Karin Jarl Månsson (nominerad av OMERS Infrastructure), Michael McNicholas (nominerad av OMERS Infrastructure), Sten Olsson (nominerad av Folksam), Tomas Bergquist (arbetstagarrepresentant) och Eyob Yehdego (arbetstagarrepresentant). Suppleanter i styrelsen vid årets slut var Henrik Nordlander (nominerad av Tredje AP-fonden), Fredrik Lundeborg (nominerad av AMF), Adam Friedrichsen (nominerad av OMERS Infrastructure), Marcus Blomberg (nominerad av Folksam), Morgan Holm (arbetstagarrepresentant) och Fredrik Ullman (arbetstagarrepresentant).

Styrelsen utser vd som ansvarar för den löpande förvaltningen av Ellevio i enlighet med styrelsens anvisningar. Ansvarsfördelningen mellan styrelsen och vd specificeras i tillägg till aktiebolagens regler i instruktion som fastställs av styrelsen varje år.

Vd:s ansvar omfattar, men är inte begränsat till, drift av verksamheten, personal, ekonomi och redovisning, samt regelbunden kontakt med Ellevios intressenter, som till exempel myndigheter. Vd ansvarar för att styrelsen får den information som krävs för beslutsfattande. Vd förser styrelsen med månadsrapporter om de ekonomiska förhållandena, större händelser och annan viktig information.

Vd har utsett en ledningsgrupp som leder den dagliga verksamheten. Ledningsgruppen har regelbundna möten för att fatta beslut om och följa upp verksamheten, aktuella projekt och andra frågor, samt för att diskutera organisations- och personalfrågor.

I ledningsgruppen ingår:

 • Vd, Johan Lindehag
 • Ekonomi & finans, Anna-Karin Käck
 • IT & affärslösningar, Elisabeth Stjernstoft
 • Reglering, David Bjurhall
 • Juridik & säkerhet, Erika Abrahamsson
 • Varumärke & kommunikation, Anna Lidberg
 • Medarbetare & hållbarhet, Susanne Bragée
 • Strategi & affärsutveckling, Kristofer Fröjd
 • Kund & marknad, Emma Thorsén
 • Elnät, drift & övervakning, Jörgen Hasselström

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer