Om störningar vid elnätsarbeten

Varje år genomför vi på Ellevio hundratals projekt där vi förstärker, bygger ut, lagar eller ersätter gammalt elnät. Arbetena sker i tätbebyggda områden, i skogar, på åkrar, i och runt sjöar. På alla dessa platser behöver hänsyn tas till miljö, djur och människor som bor och vistas i området.

skylt om elnätsprojekt

Beroende på vilket arbete vi utför kan störningar förekomma i form av buller, vibrationer, trafikavstängningar eller genom att vi tar naturområden i anspråk.

Det händer också att våra pågående arbeten medför kortare planerade strömavbrott. Information om dessa ska i god tid skickas ut till berörda. Information om planerade och oplanerade avbrott finns på vår avbrottskarta.

Så informerar vi om våra arbeten

Inför våra arbeten i områden där många människor rör sig, och där vi orsakar störningar i form av buller eller avstängningar, skickar vi som regel ut informationsbrev, alternativt anslår information i trappuppgångar. Våra större projekt har ofta en webbsida på ellevio.se där du kan följa tidplan och aktuella störningar. Samtliga våra arbeten ska vara skyltade med tidplan och kontaktuppgifter.

I de fall vi behöver spränga informerar vi om detta genom anslag, samt genom sedvanliga varningssignaler med korta signaler innan sprängning och 30 sekunders lång signal efter sprängning.

Innan våra arbeten kontaktar vi alltid berörda markägare i god tid. Inbjudan till samråd sker brevledes samt genom annonsering i lokalmedia. Markägare kommer också att kontaktas direkt av oss eller vår entreprenör för att vi ska kunna informera om våra kommande arbeten samt ha en dialog om hur arbetet kan utföras med minsta möjliga påverkan.

Vem bestämmer hur trafikavstängningar får gå till?

Samtliga trafikavstängningar finns i en så kallad trafikanordningsplan, TA-plan, som godkänns av kommunen innan arbetet kan påbörjas. I TA-planen finns information om var, hur och hur länge vi får stänga av trafik, hur eventuell omledning ska skyltas och mycket annat. TA-planen tar hänsyn till alla trafikslag, det vill säga cyklister, gångtrafikanter, kollektivtrafik och bilister. Räddningstjänsten tillfrågas alltid vid godkännande av TA-plan. Vid synpunkter på TA-planen kan du höra av dig till oss eller till aktuell kommun.  

Vilka bullernivåer är tillåtna?

Bullernivåer regleras av Naturvårdsverkets allmänna råd. Dessa bestämmer rekommenderad nivå på bullret, samt vilka tider som en viss nivå av buller får förekomma. Ibland behöver avsteg göras från dessa, till exempel vid sprängning. Hos Naturvårdsverket finns dessa riktvärden. https://www.naturvardsverket.se/globalassets/nfs/2004/nfs2004_15.pdf https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/buller/buller-fran-byggplatser/

På vilka tider utförs våra arbeten?

Som regel får de arbeten som medför högst ljud utföras mellan 07 och 19 på vardagar. På övriga tider, kvällar, nätter och helger får arbete ske, men med krav på lägre ljudnivå. Se Naturvårdsverkets riktvärden https://www.naturvardsverket.se/globalassets/nfs/2004/nfs2004_15.pdf .  

Hänsyn till djur och natur

Inför alla våra arbeten tas alltid en miljökonsekvensbeskrivning fram efter genomförda sträckningsutredningar och samråd. När en helt ny ledning ska byggas tas hänsyn till kända natur- och kulturvärden. Dessutom utförs en naturvärdesinventering för att säkerställa en så lämplig sträckning som möjligt med hänsyn till naturmiljön och hotade art. Natur- och kulturvärden ska i första hand undvikas, men vanligtvis är det inte möjligt fullt ut.  För de naturvärden som påverkas ser vi till att minimera de negativa konsekvenserna genom att arbeta med skadeförebyggande åtgärder. Alla åtgärder som ska vidtas arbetas in i en miljöplan som entreprenören ska följa.

I ombyggnadsprojekt som inte kräver ny koncession, men som innebär en väsentlig ändring av naturmiljön, genomförs istället ett samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap 6§ miljöbalken om planerat arbete och skadeförebyggande åtgärder. En miljöplan tas fram även i dessa projekt.

Är du inte nöjd med ett pågående arbete?

Vi tar tacksamt emot synpunkter om vi misslyckats med något i våra projekt. Du kan göra felanmälan till vår kundservice. Du kan också kontakta respektive kommun. I Stockholm finns Tyck till för inrapportering av synpunkter. 

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer