Vårt arbete för miljön

Miljömässig hållbarhet har två dimensioner för oss. Dels vårt bidrag till omställningen till ett hållbart energisystem, dels vårt interna arbete för att vårt eget avtryck på klimat, miljö och naturresurser ska vara så litet som möjligt.

Du kan läsa om hur vi möjliggör klimatomställningen här.

miljo_humla_840x420.png

Minska utsläpp

Ellevio rapporterar sedan 2019 sitt klimatavtryck enligt det så kallade Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) som delar in utsläpp i direkta och indirekta. Våra direkta utsläpp består till största del av utsläpp (läckage) av gasen SF6 som används som isolergas i vissa av våra ställverk och strömbrytare samt till viss del av utsläpp från egenägda och leasade fordon. Indirekta utsläpp kommer framför allt från inköp av värme, kyla och el för eget bruk samt energiförluster i ledningsnätet.

Vår policy är att inte använda gaser med stor klimatpåverkan om det inte är absolut nödvändigt av tekniska skäl eller utrymmesskäl. I praktiken minimeras därför användningen av SF6 som isolermedia och används bara om det av utrymmesskäl eller tekniska förutsättningar inte finns något alternativ.

För att minska direkta utsläpp från transporter beslutade under 2021 att alla nya arbetsfordon hos Ellevio ska vara elbilar.

Indirekta utsläpp härrör från leverantörer, entreprenörer, återförsäljare och kunder och sker innan en produkt eller tjänst tas emot av Ellevio eller efter att produkten eller tjänsten lämnat företaget. Ellevios största indirekta utsläpp sker hos leverantörer, när vi köper in material och utrustning. I Ellevios fall kommer indirekta utsläpp från inköp av värme, kyla och el för eget bruk samt energiförluster. Så kallade övriga indirekta utsläpp kommer främst från användningen av aluminium samt även koppar och stål. Under 2021 gjorde Ellevio omfattande kartläggning av övriga indirekta utsläpp som gett mycket värdefull information om verksamhetens klimatpåverkan. En rad aktiviteter har initierats för att möjliggöra förbättringar.

Minskade nätförluster

När el transporteras via elnätet uppstår energiförluster längs vägen till kunderna, så kallade nätförluster.

Ellevio säkerställer genom elavtal med elhandlare och inköp av ursprungsgarantier en fossilfri produktionsmix för nätförlusterna. I takt med att Ellevio förnyar elnätet kan nätförlusterna minskas genom att mer energieffektiva komponenter installeras.

Biologisk mångfald i våra ledningsgator

Att kunna bidra till att bevara och stärka den biologiska mångfalden och bevara naturmiljöer är en viktig miljöfråga för Ellevios verksamhet.

När vi planerar nya ledningar tillämpar vi därför skadelindringshierarkin. Det innebär att vi i första hand undviker negativ påverkan på biologisk mångfald genom att ta hänsyn till högre naturvärden vid val av lokalisering för nya projekt, och att vi i andra hand begränsar påverkan genom skadeförebyggande åtgärder. I arbetet med nya ledningar identifieras framkomliga sträckningar med hänsyn till kända naturvärden, och planerade skadeförebyggande åtgärder beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen som är en viktig del av koncessionsansökan för nya ledningar inom regionnätet.

För att minska vår egen påverkan på klimat och naturresurser arbetar vi bland annat med att:

  • Beakta miljöaspekter i all affärs- och verksamhetsutveckling och i alla våra investeringsprojekt
  • Ställa miljökrav vid inköp, premiera lösningar som bidrar till minskad miljöpåverkan samt följa upp leverantörer och entreprenörer
  • Ha ett livscykelperspektiv i våra aktiviteter
  • Säkerställa underlag och fakta för beslut och prioriteringar, bland annat utifrån beräkningar av vårt koldioxidavtryck enligt GHG-protokollet (Green House Gas Protocol)
  • Använda skadelindringshierarkin vid anläggandet av nya ledningar
  • Använda avfallshierarkins principer för att minimera avfall
  • Ha ett hållbarhetsperspektiv vid val av mötesalternativ och transportmedel för resor

Text uppdaterad: 3 september 2021

Hjälpte den här sidan dig?