Vårt arbete för miljön

Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ska trygga eltillförseln till hem, arbetsplatser och samhällsfunktioner genom att se till att elnätet är långsiktigt hållbart. Det är så Ellevio säkerställer att ett utsläppsneutralt och klimatsmart energisystem kan växa fram.

Miljömässig hållbarhet har två dimensioner för oss. Dels vårt bidrag i omställningen till ett hållbart energisystem, dels vårt interna arbete för att vårt eget avtryck på klimat och naturresurser ska vara så litet som möjligt.

Utöver detta vill vi tillsammans med kunder och samarbetspartners ta en aktiv roll i arbetet för ett utsläppsneutralt och klimatsmart samhälle. För oss är hållbarhet inte bara en fråga om att följa lagar och regler utan även om att ta vårt samhällsansvar genom att identifiera väsentliga hållbarhetsfrågor och jobba med ständiga förbättringar.

 • vinter_langdskidor_840x420.png
 • miljo_humla_840x420.png

Motverka klimatförändringarna

Ellevio har sex långsiktiga strategiska hållbarhetsmål, varav ett handlar om att motverka klimatförändringarna. Genom vår verksamhet är vi med och driver energiomställningen, vilket inkluderar ett minskat miljöavtryck och ett positivt bidrag för att motverka klimatförändringarna.

Ellevios övergripande miljömål är att:

 • Möjliggöra omställningen till ett hållbart energisystem
 • Minska vår egen påverkan på klimat och naturresurser
 • Bidra till en stärkt biologisk mångfald

Omställning till fossilfritt samhälle

På samhällsnivå bidrar vi genom att möjliggöra elektrifiering av bland annat transportsektorn och industrin. Detta kräver en infrastruktur med större kapacitet att hantera bland annat fler elfordon, höga elkonsumtionstoppar och ett mer varierat och extremt väder. Vi arbetar också aktivt för att öka andelen förnybar energi genom anslutning av förnybara källor och genom ett nära samarbete med exploatörer av sol- och vindkraft.

Omställningen till ett fossilfritt samhälle kräver ett modernt och flexibelt elnät. Mellan 2016 och 2020 investerade Ellevio drygt 14 miljarder kronor i våra nät för att kunna tillhandahålla detta och vi har fortfarande mycket stora investeringar framför oss.

För att minska vår egen påverkan på klimat och naturresurser arbetar vi bland annat med att:

 • Beakta miljöaspekter i all affärs- och verksamhetsutveckling och i alla våra investeringsprojekt
 • Ställa miljökrav vid inköp, premiera lösningar som bidrar till minskad miljöpåverkan samt följa upp leverantörer och entreprenörer
 • Ha ett livscykelperspektiv i våra aktiviteter
 • Säkerställa underlag och fakta för beslut och prioriteringar, bland annat utifrån beräkningar av vårt koldioxidavtryck enligt GHG-protokollet (Green House Gas Protocol)
 • Använda skadelindringshierarkin vid anläggandet av nya ledningar
 • Använda avfallshierarkins principer för att minimera avfall
 • Ha ett hållbarhetsperspektiv vid val av mötesalternativ och transportmedel för resor

Bidra till biologisk mångfald

Där våra kraftledningar går genom skogsområden uppstår så kallade kraftledningsgator. Dessa spelar en viktig roll i värnandet om vår biologiska mångfald. Att kunna bidra till att bevara och stärka den biologiska mångfalden och bevara naturmiljöer är en viktig miljöfråga för Ellevios verksamhet.

Vid planering av nya ledningar tillämpas skadelindringshierarkin. Det innebär att i första hand undvika påverkan genom att ta hänsyn till biologisk mångfald vid val av lokalisering för nya projekt, och i andra hand begränsa påverkan genom skadeförebyggande åtgärder.

Ellevio samverkar även med andra aktörer inom området sedan 2017 genom medverkan i ”Samverkansgrupp kring infrastrukturens gräsmarker” som drivs av Artdatabanken.

Läs mer om vårt miljömässiga ansvar i vår Års- och hållbarhetsredovisning.

Text uppdaterad: 3 september 2021

Hjälpte den här sidan dig?