Vårt arbete för hållbar lönsamhet

Ellevios ekonomiska ansvar innebär att vi över tid ska säkerställa en finansiellt stabil verksamhet för våra kunder, investerare och medarbetare. Därigenom kan vi genomföra de investeringar som krävs för att vi även i framtiden ska ha ett hållbart elnät för våra kunder, samtidigt som vi ger en skälig och hållbar avkastning till våra investerare och är en bra arbetsplats för våra anställda.

Vi arbetar löpande med att effektivisera verksamheten och investera i elnäten. Investeringar behövs för att upprätthålla ett elnät av samma kvalitet som i dag, eller bättre. Investeringsbehoven sammanfaller med en period av snabb teknologisk utveckling och en omställning av samhället till förnybar el som innebär stora möjligheter till synergieffekter. Det elnät vi nu bygger måste dimensioneras för att fungera på lång sikt, vilket ställer höga krav på långsiktighet både från oss och våra ägare. Samtidigt är vår verksamhet reglerad, och regleringsperioderna sträcker sig över fyra år åt gången.

  • ellevio_sjokabel_840x420.png
    Sjökabel Bredäng Beckomberga
  • ny_elmatare_840x420.png
    Ny elmätare

Drivkrafter bakom investeringsbehoven

Teknologiska framsteg inom exempelvis solpaneler har gjort det möjligt för fler att till en rimlig kostnad producera el för eget bruk samt för försäljning. För att detta ska fungera måste först och främst alla platser där el kommer att produceras anslutas till elnätet, vilket i sig kommer att kräva investeringar.

Dessutom kommer elnätet att behöva anpassas för en mer variabel elproduktion. Om det inte blåser eller solen skiner levererar varken vindkraftverk eller solceller och då måste elnätet vara kapabelt att avhjälpa en eventuell lokal brist på el. Omvänt kommer det vissa tider att produceras mer el än vad som används och då behöver elnätet kunna avgöra hur mycket el som kan föras över till andra delar av landet eller exporteras och hur mycket som behöver lagras för användning senare under dagen eller veckan.

Utöver detta pågår en snabb elektrifiering av samhället. Både transportsektorn och industrin efterfrågar allt mer el, vilket ställer kvar på investeringar i elnätet.

Vår finansiering påverkar inte kundernas priser

Elnätsföretag bedriver monopolverksamhet som är föremål för statlig övervakning och reglering genom Energimarknadsinspektionen (Ei). Verksamhetens intäkter bestäms av Energimarknadsinspektionen och regleringen ska säkerställa att elnäten håller en god kvalitet och långsiktig leveranssäkerhet.

Elnätsföretagen får ersättning för skäliga kostnader för att driva verksamhet och en rimlig avkastning för investeringar i och utveckling av elnäten. Den tillåtna intäkten, det vill säga hur mycket vi får ta betalt av våra kunder, bestäms utifrån ett regelverk som är exakt lika för alla svenska elnätsföretag.

Vem som äger en verksamhet (kommun eller privat eller annat) eller hur verksamheten är finansierad har ingen påverkan på tillåten intäkt, inget elnätsföretag kan ta mer betalt av sina kunder än vad intäktsregleringen medger. Det betyder att finansiering eller räntor inte har någon påverkan på kundernas priser.

Text uppdaterad: 3 september 2021

Hjälpte den här sidan dig?