Smarta elnät

Smarta elnät revolutionerar vårt samhälle. Runt om i världen pågår just nu stora satsningar på att förnya elnäten. Den nya typen av elnät, de så kallade smarta elnät som även Ellevio håller på att bygga, kommer att förändra sättet vi distribuerar, konsumerar och till och med tänker på el i framtiden.

Kampanjbild_2000x1125 (4).jpg

Vad är smarta elnät?

Det smarta elnätet ser till att kunderna alltid har el på ett kostnadseffektivt och miljömässigt hållbart sätt. Det integrerar information från alla som är anslutna till det – elproducenter, elkonsumenter och sådana som är både och, analyserar informationen och agerar utifrån den. Det gör det möjligt för oss att alltid balansera utbud och efterfrågan på el även då stora delar av elproduktionen kommer att variera med väder och vind.

Ett smart elnät ska kunna hantera:

  • Vind- och solkraft som är väderberoende
  • Elkonsumenter som vill ha förnybar och prisvärd el
  • Energilager som kan lagra el när tillgången är hög och efterfrågan låg
  • Laddinfrastruktur för eldrivna bilar, bussar, lastbilar, färjor med mera
  • Förväntningarna är också att det smarta elnätet skapar en plattform för nya energirelaterade tjänster att växa fram.

Varför smarta elnät?

Den stora utmaningen är att komma tillrätta med klimatproblemen och samtidigt tillgodose en ökad efterfråga på energi. För att minska användandet av fossila bränslen behöver vi öka tillgången på förnybar och väderberoende el, vilket ställer helt nya krav på elnätet – elnätet behöver bli ”smartare”. Det smarta nätet ska dessutom kunna hantera att kunder samtidigt är konsumenter och producenter och ett växande behov av laddinfrastruktur för olika typer av elfordon.

Ett smart elnät är lösningen på flera utmaningar

  • Kapacitet – för att tillgodose den ökande efterfrågan på el i våra tillväxtregioner
  • Tillförlitlighet - leverera el när än behovet finns
  • Flexibilitet - effektivt utnyttjande av förnybara energikällor
  • Effektivt - så få förluster som möjligt i distributionen och vid användningen av el

Smarta elnätsprojekt

Det pågår många projekt runt om i världen som ska göra elnäten smartare. Här är ett urval av de projekt vi deltar i:

Sthlmflex

sthlmflex är en marknadsplats eleffekt och ett verktyg för att hantera kapacitetsutmaningarna i Stockholmsregionens elnät. Marknadsplatsen drivs av Ellevio AB, E.ON Energidistribution och Vattenfall Eldistribution i samarbete med Svenska kraftnät och NODES.

Integrid

Genom projektet InteGrid, där Ellevio medverkar, lär sig aktörer runtom i Europa av varandra i syfte att kunna skapa smartare elnät i framtiden. En viktig aspekt är att se till att flera aktörer som fyller olika funktioner samarbetar på ett så effektivt sätt som möjligt.

Nästa generations elmätare

Under 2020-2023 så har vi på Ellevio installerat nästan 900 000 nya smarta elmätare hos våra kunder. De gör det lättare att styra sin elanvändning och gör att vi kan koppla på nya moderna eltjänster i takt med att elnäten blir smartare.

Text uppdaterad: 3 september 2021

Hjälpte den här sidan dig?