Ersättning vid egen elproduktion

Vid egen elproduktion minskar ni ert behov av el från elnätet och minskar därmed ert elinköp. Här kan ni läsa mer om vilken typ av ersättning ni har rätt till när ni producerar egen el.

pengar3_840x420.png

Ersättning för nätnytta

Den el ni inte själv kan använda - ert överskott - matas in på elnätet till våra kunder i er närhet. Våra kostnader för förluster och eltransport genom elnätet till dessa kunder minskar därmed - vi får en så kallad nätnytta. Från Ellevio får ni ersättning för den nätnytta ni bidrar med.

Ersättning för såld överskottsel

Ellevio som elnätsbolag köper inte el från egen elproduktion. Ni kan fritt välja vilket elhandelsföretag som ni vill sälja er överskottsel till. Väljer ni inte själva och har en säkringsstorlek på max 100 A kommer det elhandelsföretag ni köper el av att ta emot er överskottsel. Det måste de göra enligt lag, vilket kallas mottagningsplikt.

För produktionsanläggningar över 100A behöver ni kontakta ett elhandelsföretag för att ha möjligheten att sälja eventuell överskottsproduktion.

Skattereduktion, huvudsäkring max 100 A

Är ni mikroproducent eller egenproducent av förnybar el över 63 A, men max 100 A, har ni möjlighet till skattereduktion med 60 öre/kWh för den el ni matar in på elnätet. Ni ansöker om skattereduktion hos Skatteverket.

Ellevio lämnar årligen en kontrolluppgift till Skatteverket där det framgår hur mycket el ni har tagit emot och matat in till elnätet. Kontrolluppgiften är underlaget för er skattereduktion.

Elcertifikat

Elcertifikatsystemet är ett stödsystem för att öka andelen förnybar energi i Sverige. Som egen producent av förnybar el kan ni ansöka om elcertifikat hos Energimyndigheten. Ni kan ansöka om ett certifikat per 1 000 kWh och sedan sälja elen på den öppna marknaden.

Företag som producerar icke-förnybar energi måste fylla upp en viss kvot av energin med elcertifikat som de köper. Svenska Kraftnät administrerar handeln mot en avgift.

Typ av ersättning Ersättning1
Nätnytta cirka 3-5
Såld el 30-150
Skattereduktion2 60
Elcertifikat 15-20

1 Öre/kWh
2 Endast möjlig för huvudsäkring på max 100 A

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 21 december 2023

Hjälpte den här sidan dig?