Viktiga ord

Ampere

Strömstyrka mäts i Ampere. Förkortas A.

Anläggning

Är din elanläggning, det vill säga elledningar, strömbrytare och eluttag i din bostad.

Anläggnings-id

Anläggnings-id är en unik sifferkombination som identifierar ditt hushåll eller din lokal. Ditt anläggnings-id består av 18 siffror och ditt anläggnings-id hittar du på din faktura eller elskåpet som finns i din bostad.

Automatsäkringscentral

En nyare variant av elcentral som består av säkringar, som inte går sönder utan som faller ned. En installation som fördelar elledningar till olika delar av bostaden. Är normalt sett placerad i hallen, källaren eller garaget.

Anvisat elhandelsföretag

Det elhandelsföretag som säljer el till dig om du inte själv väljer elhandelsföretag. Ditt anvisade elhandelsföretag utses av ditt elnätsföretag.

Byggström

Byggström kallas också för tillfällig anslutning. Används normalt för att få el till en fastighet eller anläggning vid byggnation. Tidsgränsen är maximalt ett år, kan förlängas mot en avgift.

Elanläggning

Den anläggningen som finns för din bostad eller lokal. Den innehåller en elmätare som visar hur mycket el du använder.

Elcentral

En installation som fördelar elledningar till olika delar av bostaden. Kan vara placerad på olika ställen i bostaden, vanligast är hallen, källaren eller garaget. Kan också benämnas som proppskåp, automatsäkringsskåp eller säkringsskåp.

Elmätare

Den el du använder mäts med en elmätare. Elanvändningen anges i kilowattimmar (kWh).

Elanslutning

Den faktiska anslutningen till elnätet. Så att du i din fastighet eller lokal kan få el.

Elnätsavtal

Elnätsavtalet tecknas med det elnätsbolag som äger och driftar elnäten i ditt nätområde. Ellevio är ett av flera elnätsbolag i Sverige som levererar elen hem till dig, se vilket nätområde du tillhör här.

Elhandlare/elleverantör

Den du väljer att köpa elen av. Du tecknar då ett elhandelsavtal. Se även anvisat elhandelsföretag.

Fasadskåp

Ett skåp som kan sitta infällt eller utanpåliggande för elmontage. Finns i många olika utföranden och färger. Även kallat mätarskåp.

Huvudsäkring

Teknisk anordning som begränsar hur mycket el du maximalt kan använda vid ett och samma tillfälle. Huvudsäkringen sitter ofta vid elmätaren och storleken (i Ampere) avgör hur mycket du betalar för ditt abonnemang.

Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytaren är oftast placerad vid elcentralen inne i bostaden. En jordfelsbrytare löser ur vid fel i din anläggning. Den har en testknapp.

Kilowattimme (kWh)

Ett mått som används för att mäta hur mycket el du använt. Din elmätare mäter kilowattimmar. En kWh motsvarar 1 000 wattimmar.

Lokalnät

Lokalnätet är det elnät som har lägst spänning och som drivs, underhålls och förvaltas av olika aktörer via tillstånd från svenska staten. Lokalnäten förbinder regionalnäten med de som använder elen samt mindre elproducenter.

Lägenhetsnummer

Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt.

Mikroproduktion

Mikroproduktion innebär att du som privatperson eller företag producerar din egen el genom till exempel solceller. Det finns ett antal kriterier som du ska uppfylla för att du ska räknas som mikroproducent. Läs mer om mikroproduktion här.

Motorskydd

Motorskyddet är till för att skydda motorer för överlast. Efter ett strömavbrott eller mätarbyte, så kan det hända att motorer, inte fungerar. I dessa fall är det sannolikt motorskyddet som har lösta ut. Ett utlöst motorskydd återställs genom att slå till kontakten igen.

Mätartavla

En tavla där alla säkringar sitter på i din bostad.

Nätområde

Geografiskt område där ett elnätsföretag ansvarar för elnätets skötsel och funktion. Se här vilket elnätsföretag som du har.

Proppskåp

Kallas också elcentral eller säkringsskåp. Det är en teknisk installation som består av ett skåp med flera säkringar/proppar. Normalt placerad i hallen, källaren eller garaget. Är den punkt varifrån elledningar förgrenas till olika delar av bostaden.

Regionnät

Ett regionnät är en del av överföringssystemet för el. I Sverige finns det flera regionnät med olika nätägare. Regionnäten drivs, förvaltas och underhålls av olika aktörer via tillstånd från svenska staten. De förbinder stamnätet med lokalnäten samt produktionsanläggningar och större förbrukningsanläggningar.

Servis

En servisledning är den inkommande ledningen som förbinder elanläggningar med elnätet. I vissa fall är det en luftledning, men vanligast är kablar i marken.

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten, dess byggnader och omgivningen uppifrån. Den upprättas i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader. Den är en del av underlaget vid ansökan om bygglov.

Stamnät

Ett stamnät för el är ett landsomfattande nät av kraftledningar som har de högsta nominella spänningarna. Det knyter ihop produktionsanläggningar, regionnät och nät i grannländerna. Förutom kraftledningar omfattar stamnätet även ställverk, transformatorstationer etc. Stamnätet för el i Sverige är 15 000 km långt. Stamnätet ägs av staten och förvaltas av Svenska Kraftnät.

Säkring

Säkring skyddar din elledning från överbelastning. Även kallad propp. Går denna sönder får man byta till en ny. Läs mer om hur du ska göra vid strömavbrott.

Volt

Ett mått för elektrisk spänning. I svenska eluttag är det 230 volt. Den högsta spänningen i det svenska elnätet är 400 kV – alltså 400 000 volt.

Watt

Anger energi per tidsenhet.

 

Osäker vem som äger elnätet i ditt område? Titta här!

Nätområden

Vill du jämföra elhandlare? Klicka här.

Elpriskollen

Vill du söka anstånd eller ändra ditt fakturaintervall? Kontakta kundservice.

Kundservice