Hållbarhet och socialt ansvar

Hållbarhet är ett nyckelord i vår dagliga verksamhet och en självklar aspekt i alla beslut vi tar. Hållbarhet och socialt ansvar är också en naturlig del  av vår vision – ”En ljus och hållbar framtid”. Vi är en reglerad verksamhet som lyder under Ellagen. Den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen implementerar lagar och regler och övervakar att vi uppfyller vårt uppdrag.

Ekonomiskt ansvar

För oss på Ellevio innebär ekonomiskt ansvar att hela tiden arbeta med att effektivisera verksamheten. Vi ska göra nätinvesteringar som skapar långsiktigt värde för kunder, investerare och medarbetare.

 Läs mer om hur vi arbetar med ekonomiskt ansvar

Vårt ansvar är att över tid säkerställa en finansiellt stabil verksamhet för våra kunder, investerare och medarbetare. På så sätt kan vi genomföra de investeringar som krävs för att vi även i framtiden ska ha ett hållbart elnät för våra kunder, samtidigt som vi ger en skälig och hållbar avkastning till våra investerare och är en bra arbetsplats för våra anställda.

Vi erbjuder långsiktigt hållbara investeringar genom att:

 • Vara lönsamma, resurseffektiva, utvecklingsorienterade och se till våra egna och våra intressenters behov.
 • Bygga våra nät långsiktigt hållbart och leveranssäkra, för att maximera tillgänglighet, öka kundnöjdheten och minska kostnaderna.
 • Bidra till samhällsutvecklingen genom vår roll som arbetsgivare och uppdragsgivare.
 • Ha transparens i vår prisbild genom att föra en tydlig dialog med intressenter om hur lagar, regler och investeringsbehov påverkar prisbilden.

Socialt ansvar

Socialt ansvar innebär att vi tar hänsyn till medarbetares och andra människors hälsa, säkerhet, välbefinnande och lika möjligheter.

 Läs mer om hur vi arbetar med socialt ansvar

Vi på Ellevio ska vara en trygg och attraktiv arbetsgivare. Med trygg arbetsgivare menar vi ett tydligt arbetsmiljöarbete och goda arbetsvillkor. Målsättningen är att förebygga alla arbetsplatsolyckor. Med attraktiv arbetsgivare menar vi vår förmåga att attrahera och behålla kvalificerad och kompetent arbetskraft.

Vi ska vara en trygg och attraktiv arbetsgivare:

 • Vi strävar efter en nollvision av arbetsolyckor. Vi ska säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för alla som arbetar med vårt nät genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete som säkerställer att vi följer och efterlever aktuell lagstiftning inom arbetsmiljöområdet. Vi arbetar aktivt med rapportering och utredning av tillbud för att motverka framtida olyckor. Genom vårt ledningssystem säkerställs ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi ställer tydliga krav på att alla som arbetar för eller med oss följer lagar och regler inom arbetsmiljö.
 • Våra anläggningar ska uppfylla alla säkerhetskrav (ex. elsäkerhet) och alla som arbetar inom vårt nät skall ha rätt utbildning.
 • Vi värnar mångfald, motverkar aktivt diskriminering och säkerställer kompetensutveckling för våra medarbetare.
 • Att underhålla och investera i elnät kräver ett långsiktigt perspektiv. Detta kräver också att vi engagerar oss aktivt i dialogen med andra aktörer för att öka kunskapen om påverkan från legala och finansiella krav.

Vi ska vara en god samhällsaktör genom att:

 • Ha ett bra samarbete med partners, kunder, myndigheter och andra intressenter för att bidra till utvecklingen av ett hållbart energisystem.

Miljömässigt ansvar

Miljömässigt ansvar innebär att vår påverkan på klimat och naturresurser ska lämna ett så litet avtryck som möjligt.

 Läs mer om hur vi arbetar med miljömässigt ansvar

Vi ska minska vår påverkan på miljö och biologisk mångfald genom att:

 • Ställa miljökrav vid inköp, beakta miljöaspekter i affärs- och verksamhetsutveckling (ex. SF6, olja, koldioxid, nätförluster) samt premiera lösningar som bidrar till minskad miljöpåverkan.
 • Verka för att tillämpa ett livscykelperspektiv i alla våra aktiviteter.
 • I största möjliga utsträckning undvika material och ämnen som kan vara skadliga för människor, djur och miljö.
 • Tillämpa avfallshierarkins principer för att minimera avfall.
 • Tillhandahålla information om och öka medvetenheten om hur vår verksamhet kan påverka miljön.
 • Utgå från hållbarhetsperspektiv vid val av mötesalternativ och transportmedel för resor.

Utan en pålitlig och stabil eldistribution, skulle det moderna livet som vi känner det idag inte vara möjligt. Vi har varit och kommer att vara en integrerad del av Sveriges utveckling. Våra tjänster förenklar och förbättrar vardagen för våra kunder, vi är en möjliggörare för nya lösningar och innovationer och den pågående omvandlingen till ett mer hållbart energisystem.

På Ellevio tror vi att vi kan göra en skillnad och vi vill bidra till en ljus och hållbar framtid. Det gör vi genom att förbättra livskvaliteten för att säkerställa ett långsiktigt hållbart och tillförlitligt elnät.

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur vi arbetar med hållbarhet och socialt ansvar? Kontakta gärna Christian Jakobsson, ansvarig för miljö, hälsa, hållbarhet och säkerhet på Ellevio.

E-post: christian.jakobsson@ellevio.se