När du ska fälla träd eller gräva

Trädfällning

Att fälla träd på en elledning kan vara livsfarligt. Därför ska du alltid kontakta oss för en kostnadsfri bevakning av trädfällningen. Skulle det visa sig att du inte har begärt bevakning av våra tekniker kan du bli ersättningsskyldig för eventuella skador. Bevakning av trädfällning beställer du via kundservice på telefon 0771-41 01 10 vardagar kl 8-17, så ser vi till att någon av våra tekniker kontaktar dig för att bestämma tid och plats för bevakningen.

Kolla innan du gräver

När du som företag eller privatperson ska gräva är det viktigt att veta var elkablarna ligger så de inte skadas. Om du av misstag skulle gräva av en elkabel som tillhör Ellevio och inte har begärt kabelanvisning blir du ersättningsskyldig. För att undvika skador på våra kablar är det viktigt att du noga läser igenom våra riktlinjer för grävning nedan.

Kabelanvisning beställs enkelt och helt gratis på ledningskollen.se. Genom en enda förfrågan når du alla ledningsägare som är med i Ledningskollen, oavsett om det gäller el, tele eller fiber. Ellevio vill ha in förfrågan senast 5 arbetsdagar innan markarbetet ska utföras.

Ska du gräva nära ledning på allmän mark i Stockholm?
Kontakta Stockholm Vatten för att beställa en samlingskarta. Du når dem på telefon 08-522 120 00 eller via en blankett.

 Riktlinjer för grävning

Att tänka på när du ska utföra markarbeten

Innan du påbörjar ett markarbete måste du begära en kabelanvisning (ledningsanvisning) och skapa ett ärende på ledningskollen.se. Vi ansvarar endast för egna ledningar och ledningsanvisningen som lämnas är giltig i 30 dagar. Gäller det allmän mark i Stockholm ska en samlingskarta beställas innan schaktningsarbete påbörjas. Det gör du från Stockholm Vatten AB, telefon 08-522 120 00.

Det är viktigt att vara försiktig

Inom en meter på varje sida om en anvisad kabel eller ett kabelstråk ska schaktarbetet utföras för hand. Elkablarna ska normalt ligga på ett minsta djup av 0,25 meter och ska vara markerade med gula markeringsband/kabelskydd. En del elkablar ligger i rör eller slangar. Det kan förekomma avvikelser på grund av tidigare schaktning eller överfyllnad. Det är därför viktigt att vara försiktig. För äldre kablar ligger tegel som skydd.

Endast entreprenörer som utsetts av Ellevio har rätt att utföra friläggning och flyttning av kablar. Kontakta vår kundservice på telefon 020-46 00 00 för att få hjälp.

Jordborrning, neddrivning av rör och liknande, får inte utföras närmare markerade kabellägen än 2 meter på varje sida om anvisad kabel eller kabelstråk. Avståndet kan minskas om utsättare så bedömer. Om den bedömningen underskrider 2 meter måste kablar friläggas genom handgrävning innan arbete får utföras.

 Skada på Ellevios anläggningar

Om det uppstår skada på våra anläggningar kan du bli ersättningsskyldig mot Ellevio för kostnader för att åtgärda skadan. Om det inträffar en skada ska det anmälas omgående till oss på telefon 020-44 11 00.

Skadad kabel får absolut inte röras – det kan vara livsfarligt. Om skada har uppstått måste vi få möjlighet att besiktiga kabeln innan återfyllning sker.

 Regler gällande användning av information och kartor

Användning av kartor och information om Ellevios anläggningstillgångar är reglerat bland annat genom upphovsrättslagen och med skydd av landskapsinformation.

Information får endast användas för avsett ändamål av uppdragstagare, det vill säga entreprenörer och konsulter, som anlitats av oss. Det krävs att informationen används till en specifik uppgift som är avgränsad både i tid och i omfattning.

Uppdragstagaren har inte rätt att upplåta rättigheter vidare till tredje man och inte heller rätt att använda upplåten geodata i annan verksamhet än vad som specificerats av Ellevio. Med tredje man avses extern part som inte uppfyller definitionen av uppdragstagare.

Har du frågor?

Vill du få mer information eller ställa frågor om grävning?

Kontakta vår kundservice, där kan du även beställa bevakning av trädfällning.

Telefon: 0771-41 01 10, vardagar 8-17.