När du ska gräva eller fälla träd

Planerar du att gräva eller att fälla träd ska du alltid kontakta oss på Ellevio. Det är förenat med livsfara att komma i kontakt med elledningar och elkablar och det kan bli dyrt.

När du ska gräva - Kolla vad elkablarna ligger

När du ska gräva är det viktigt att veta var elkablarna ligger så att de inte skadas eller grävs av. Det kan både ställa till stora besvär men du kan också bli ersättningsskyldig om något går fel.

Det finns en kostnadsfri tjänst som heter Ledningskollen.se där du enkelt kan beställa en ledningsanvisning. Du når alla ledningsägare som är med i Ledningskollen, oavsett om det gäller el, tele, fiber eller VA.

Viktigt att du läser igenom våra riktlinjer för grävning:

  • Innan du påbörjar ett markarbete måste du beställa en ledningsanvisning på Ledningskollen.se. OBS! Den är giltig i 30 dagar.
  • Beställ gärna i god tid, dock senast fem arbetsdagar innan markarbetet ska utföras.
  • Gäller det allmän mark i Stockholm ska en samlingskarta beställas innan schaktningsarbete påbörjas. Det gör du från Stockholm Vatten AB, telefon 08-522 120 00 eller via Beställningswebben.
  • Ellevio ansvarar endast för sina egna ledningar.

Endast entreprenörer som utsetts av Ellevio har rätt att utföra friläggning och flyttning av kablar. Kontakta vår kundservice på telefon 020-46 00 00 för att få hjälp. Här kan du läsa om ledningsflytt.

Viktigt att komma ihåg - Vid avgrävning/skada på våra elkablar blir du ersättningsskyldig för de kostnader som uppkommer för att åtgärda skadan.

Tips - var försiktig!

  • Inom en meter på varje sida om anvisad kabel eller kabelstråk ska det grävas för hand. Elkablarna kan vara markerade med gula markeringsband/kabelskydd eller ha tegel som skydd. En del kablar ligger i rör eller slangar.
  • Jordborrning, neddrivning av rör eller liknande får inte utföras närmare än två meter på varje sida om markerad/anvisad kabel eller kabelstråk. Om bedömning görs och arbete ska utföras närmare måste kablar friläggas genom handgrävning innan arbete får utföras.

När du ska fälla träd – beställ kostnadsfri bevakning

Du ska alltid kontakta oss för en kostnadsfri bevakning när du ska fälla träd i närheten av elledningar. Skulle det visa sig att du inte har begärt bevakning kan du bli ersättningsskyldig för eventuella skador.

Bevakning av trädfällning beställer du via kundservice på 020-46 00 00 vardagar kl. 8-17. Du kommer att bli kontaktad av våra tekniker för att bestämma tid och plats för bevakningen.

Vi vill ha din beställning i god tid, dock senast fem vardagar innan utförandet.

Ersättningsskyldig vid skada

Om det inträffar en skada på våra elkablar i samband med trädfällning eller grävning ska du anmäla detta omgående till oss på telefon 020-44 11 00.

Om en kabelskada uppstår måste vi få möjlighet att besiktiga den skadade kabeln innan återfyllning sker. Skadad kabel får absolut inte röras – det kan vara livsfarligt.

Vid skada på våra anläggningar blir du ersättningsskyldig för de kostnader som uppkommer för att åtgärda skadan.

Har du frågor?

Gäller det akut ledningsanvisning eller frågor kring ett ledningsanvisningsärende kontakta vår samarbetspartner Geomatikk på 026-12 35 00, dygnet runt eller via e-post.

Gäller det beställning av trädfällningsbevakning, kontakta vår kundservice på 020-46 00 00, vardagar 8-17.

Skada på elkabel

Vid skada ring 020-441100

Skadad kabel eller nedfallen ledning får inte röras- det kan vara livsfarligt.