Erbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna

Elleviokoncernen offentliggjorde den 19 maj 2017 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) om förvärv av samtliga aktier i Elverket Vallentuna till ett pris av 97 kronor per aktie.

Ytterligare information om erbjudandet:

Dokument att ladda ner:

 

För att ta del av mer information om Elverket Vallentuna och styrelsens rekommendation, besök gärna Elverkets hemsida www.elverket.se

 

Om Ellevio

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 918 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster. Hösten 2015 inledde Ellevio sitt största investeringsprogram någonsin för att möta nuvarande och framtida krav och förväntningar på elnätet. 2016-2019 ska företaget investera cirka tio miljarder kronor i ett modernare, mer vädersäkert och kapacitetsmässigt starkare elnät för kunderna. Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av  Tredje AP-fonden, Folksam,  Första AP-fonden och Borealis Infrastructure. Läs mer om oss på ellevio.se

Disclaimer


Du önskar få tillgång till den hemsida som Elleviokoncernen (som består av Ellevio Holding 1 AB, ”Ellevio”, och dess dotterbolag) upprättat och som innehåller information och dokument hänförliga till Ellevios offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) (”Erbjudandet”).

För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare till denna webbsida, nederst på denna sida, bekräfta att besökaren läst och accepterar följande legala information.

Viktig legal information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av hemsidan.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Informationen på den här delen av hemsidan får inte vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas in i eller till något land där Erbjudandet skulle förutsätta att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar i sådant land, däribland Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika och USA (”Begränsade Jurisdiktioner”) och utgör inte ett erbjudande om, eller uppmaning att, förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper, till personer i Begränsade Jurisdiktioner.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i någon Begränsad Jurisdiktion och Erbjudandet kan inte accepteras från personer i någon Begränsad Jurisdiktion. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Begränsade Jurisdiktioner får inte vidarebefordra dokumentation hänförlig till Erbjudandet eller på annat sätt göra Erbjudandet tillgängligt för sådana personer. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende. Inget vederlag enligt Erbjudandet kommer att utbetalas i eller till någon Begränsad Jurisdiktion.

Ovan nämnda begränsningar innebär att den här delen av hemsidan inte får besökas av personer som är bosatta eller befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller någon annan Begränsad Jurisdiktion.

Genom att klicka på ”I agree” (Jag samtycker) nedan bekräftar du att du har läst och att du accepterar ovanstående information. Om du är bosatt eller befinner dig i en Begränsad Jurisdiktion eller inte accepterar villkoren ovan, måste du klicka på ”I disagree” (Jag samtycker inte).

Om du inte uppfyller de krav som uppställs ovan, det vill säga om du inte kan bekräfta det föregående, eller för ytterligare information, vänligen kontakta Kommunkationsfunktionen på Ellevio på telefon 070-561 54 16 eller genom att skriva till Ellevio AB, Kommunikation, Box 242 07, 104 51 STOCKHOLM.