Erbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna

Elleviokoncernen har lagt ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) om förvärv av samtliga aktier i Elverket Vallentuna. 

Här har vi samlat information och dokument om erbjudandet.

Pressmeddelanden

Dokument att ladda ner:

 

För att ta del av mer information om Elverket Vallentuna och styrelsens rekommendation, besök gärna Elverkets hemsida www.elverket.se

Frågor och svar om erbjudandet

 1. Vad betyder det att Ellevio har kommit över 90 % ägande?

  Det betyder att Ellevio därmed kan gå vidare i processen att förvärva Elverket fullt ut och påbörja en så kallad tvångsinlösen, en juridisk process där övriga ägare löses ut. I slutänden betyder det att Elverket nu kommer att bli 100 procent ägt av Ellevio. Det går att läsa mer om tvångsinlösen på https://www.aktiespararna.se/tvangsinlosen
  Kunderna till Elverket behöver inte göra någonting alls, utan Elverket kommer att fortsätta att leverera el på ett pålitligt sätt som vanligt. I förlängningen hoppas vi att kunderna märker en ökad satsning på framtidens smarta elnät.

 2. Varför förlängs erbjudandet till den 23 oktober?

  För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat erbjudandet att överlåta sina aktier till Ellevio utanför ramen för tvångsinlösenprocessen. Notera att efter att Elverket har avnoterats kommer det inte längre vara möjligt att handla med Elverket-aktier. 

 3. Vad händer om jag inte accepterar budet?

  Så snart praktiskt möjligt kommer en avnotering av Elverkets aktier påbörjas och de aktier som inte har lämnats in i budet kommer att lösas in i en juridisk process, i en så kallad tvångsinlösen. Det går att läsa mer om denna process på https://www.aktiespararna.se/tvangsinlosen.

 4. Är vederlaget detsamma för de aktier som bli tvångsinlösta?

  Utgångspunkten är att vederlaget är detsamma som i erbjudandet. Notera att det kan ta avsevärd tid innan ersättning i tvångsinlösenprocessen betalas ut.

 5. Ni har redan förlängt flera gånger, kommer ni att förlänga igen?

  Vi har inte för avsikt att förlänga budet efter den 23 oktober, då vi i och med dagens offentliggörande har förvärvat mer än 90 procent av aktierna.

 6. Hur gör jag för att acceptera budet?

  - Du som har dina aktier på ett VP-konto och är direktregistrerad aktieägare har fått hem en förtryckt anmälningssedel. Som direktregistrerad aktieägare svarar du på erbjudandet genom att fylla i anmälningssedeln och lämna in på närmaste bankkontor senast den 23 oktober 2017 kl 17.00.

  - För dig som är förvaltarregistrerad aktieägare, exempelvis har dina aktier i depå hos SEB, Avanza eller en annan förvaltare, så sköts acceptansen via din förvaltare. Det är möjligt att förvaltare har en tidigare deadline för erbjudandet än den som anges för direktregistrerade aktieägare.

  - Anmälningssedel och erbjudandehandling finns även tillgängliga på följande webbplatser: Ellevio (https://www.ellevio.se/erbjudande) och SEB (https://sebgroup.com/prospectuses).

  - Praktiska frågor besvaras av SEB Emissioner på telefon 08-639 27 50.

 7. När får jag mina pengar?

  Utbetalning av vederlag till de aktieägare som har accepterat erbjudandet per den 29 september beräknas påbörjas omkring den 5 oktober 2017.
  För aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas utbetalning av vederlag ske omkring den 27 oktober 2017.

 8. Varför vill Ellevio förvärva Elverket?

  Elverket är ett mycket välskött och professionellt företag med erfarna och kunniga medarbetare. Förvärvet av Elverket ligger i linje med strategin att växa och stärker vår position i den expansiva Stockholmsregionen. Ellevio vill fortsätta satsa långsiktigt på ett pålitligt och smart elnät för alla kunder i Vallentuna.

 9. Vad är budpremien?

  Premien uppgick till nästan 28 procent jämfört med stängningskursen dagen innan budet presenterades och till 55,5 procent jämfört med genomsnittskursen för Elverkets aktie under de senaste 12 månaderna före budet. Det ligger i linje med tidigare budhistorik i Sverige och vi anser att det är en attraktiv premie.

 10. Vad kommer affären att innebära för kunderna i Vallentuna?

  Det innebär inget praktiskt för Elverkets kunder. Inga avtal förändras och kunden behöver inte göra något alls. Kunderna kommer fortsätta få el på ett pålitligt och säkert sätt. I ett lite längre perspektiv kanske kunderna kommer att märka ökade satsningar på ett smart elnät som möter kundernas behov även framåt.

 11. Kommer förvärvet att leda till högre elnätspriser för kommuninvånarna?

  Alla elnätsföretag omfattas av en reglering och nuvarande reglering löper till slutet på 2019. Det är värt att notera att Ellevios elnätspriser i Stockholm idag ligger lägre än Elverket Vallentunas elnätspriser och vår bedömning är därför att Elverkets tariffer kommer att kunna lämnas oförändrade för de allra flesta fram till utgången av 2019, det vill säga under hela den innevarande regleringsperioden.

 12. Vallentuna kommun valde att sälja. Blir det någon förändring för kommuninvånarna?

  Vi tycker att detta är en bra affär för alla parter, även för Vallentuna kommun och dess invånare. Det är en attraktiv premie, vilket också stöds av att styrelsen rekommenderade alla aktieägare att acceptera och att huvudägaren EON och senare även den näst största ägaren Vallentuna Kommun valde att acceptera budet. Vallentuna kommun fattade den 26 juni beslut att acceptera budet. Kommunen hade tidigare kommunicerat att de något mer än 60 MSEK de får för aktierna ska användas till gröna investeringar i kommunen till förmån för dess invånare. Ellevio vill satsa långsiktigt på ett pålitligt och smart elnät för alla kunder i Vallentuna, vilket också möjliggör Vallentunas fortsatta tillväxt.

 13. Hur påverkas Elverkets anställda?

  Ellevio är en ansvarsfull arbetsgivare och vi värnar om våra anställda. Vår avsikt är att de medarbetare vars kompetens matchar vår kärnverksamhet ska erbjudas positioner inom Ellevio. Gällande det som inte ligger inom vår kärnverksamhet, såsom fältnära tjänster, så kommer vi arbeta för att säkerställa att dessa medarbetare ska kunna fortsätta sina karriärer hos våra samarbetspartners i regionen, med möjlighet att arbeta lokalt i Vallentunaområdet för att säkerställa att kärnkompetensen kring Elverkets elnät bibehålls. Vi är ödmjuka för det faktum att vi idag inte har den kunskap och erfarenhet som krävs för att driva elhandel i den skala som Elverket gör. Vår intention är därför att hitta en ansvarsfull och erfaren potentiell ägare som kan ta över verksamheten inom elhandel.

 14. Elverket är ju en mycket engagerad part i Vallentunas idrott och kultur. Vad kommer att hända med de aktiviteterna?

  Vi ser att Elverket är en viktig och engagerad part och vi ställer oss positiva till ett fortsatt lokalt engagemang.

 

Ovanstående information utgör ett sammandrag av frågor och svar med anledning av Ellevios erbjudande. För fullständig information om Ellevios erbjudande till aktieägarna i Elverket hänvisas till budpressmeddelandet, som återfinns här.

 

Om Ellevio

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 918 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster. Hösten 2015 inledde Ellevio sitt största investeringsprogram någonsin för att möta nuvarande och framtida krav och förväntningar på elnätet. 2016-2019 ska företaget investera cirka tio miljarder kronor i ett modernare, mer vädersäkert och kapacitetsmässigt starkare elnät för kunderna. Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av  Tredje AP-fonden, Folksam,  Första AP-fonden och OMERS Infrastructure (fd. Borealis Infrastructure Management). Läs mer om oss på ellevio.se

Disclaimer


Du önskar få tillgång till den hemsida som Elleviokoncernen (som består av Ellevio Holding 1 AB, ”Ellevio”, och dess dotterbolag) upprättat och som innehåller information och dokument hänförliga till Ellevios offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) (”Erbjudandet”).

För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare till denna webbsida, nederst på denna sida, bekräfta att besökaren läst och accepterar följande legala information.

Viktig legal information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av hemsidan.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Informationen på den här delen av hemsidan får inte vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas in i eller till något land där Erbjudandet skulle förutsätta att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar i sådant land, däribland Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika och USA (”Begränsade Jurisdiktioner”) och utgör inte ett erbjudande om, eller uppmaning att, förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper, till personer i Begränsade Jurisdiktioner.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i någon Begränsad Jurisdiktion och Erbjudandet kan inte accepteras från personer i någon Begränsad Jurisdiktion. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Begränsade Jurisdiktioner får inte vidarebefordra dokumentation hänförlig till Erbjudandet eller på annat sätt göra Erbjudandet tillgängligt för sådana personer. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende. Inget vederlag enligt Erbjudandet kommer att utbetalas i eller till någon Begränsad Jurisdiktion.

Ovan nämnda begränsningar innebär att den här delen av hemsidan inte får besökas av personer som är bosatta eller befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller någon annan Begränsad Jurisdiktion.

Genom att klicka på ”I agree” (Jag samtycker) nedan bekräftar du att du har läst och att du accepterar ovanstående information. Om du är bosatt eller befinner dig i en Begränsad Jurisdiktion eller inte accepterar villkoren ovan, måste du klicka på ”I disagree” (Jag samtycker inte).

Om du inte uppfyller de krav som uppställs ovan, det vill säga om du inte kan bekräfta det föregående, eller för ytterligare information, vänligen kontakta Kommunkationsfunktionen på Ellevio på telefon 070-561 54 16 eller genom att skriva till Ellevio AB, Kommunikation, Box 242 07, 104 51 STOCKHOLM.