Erbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna

Elleviokoncernen har lagt ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) om förvärv av samtliga aktier i Elverket Vallentuna. 

Här har vi samlat information och dokument om erbjudandet.

Pressmeddelanden

Dokument att ladda ner:

 

För att ta del av mer information om Elverket Vallentuna och styrelsens rekommendation, besök gärna Elverkets hemsida www.elverket.se

Frågor och svar om erbjudandet

 1. Varför förlängs erbjudandet till den 29 september?

  Vårt mål är att Elverket ska bli ett helägt bolag inom Ellevio och vi kommer att hålla erbjudandet öppet till den 29 september för att ge återstående aktieägare möjlighet att ta ställning innan erbjudandet löper ut.

 2. Vad betyder det att Ellevio tar bort villkoret om 90 procents anslutningsgrad och att budet nu är ovillkorat? 

  Budet lades med ett villkor att om vi inte skulle nå över 90 procent av aktierna så fanns inget krav att fullfölja förvärvet. I och med att en överväldigande majoritet av aktieägarna nu har valt att acceptera budet, och med det sagt att de vill sälja, så väljer vi att släppa det villkoret och verkställa affären. Det vill säga Ellevio köper de aktier som lämnats in och de som har sålt får betalning, omkring den 23 augusti.

  Vår ambition är att satsa på ett pålitligt och smart elnät för alla kunder och vi ser fram emot att jobba tillsammans med och ta väl hand om den stora kompetens som finns i bolaget. Med Ellevio som ägare kommer elnätspriserna i Elverket Vallentuna att kunna hållas oförändrade för de allra flesta fram till utgången av 2019, det vill säga under hela den innevarande regleringsperioden.

 3. Ni har redan förlängt flera gånger, kommer ni att förlänga igen?

  Vi har inte för avsikt att förlänga budet efter den 29 september.

 4. Hur gör jag för att acceptera budet?

   - Du som har dina aktier på ett VP-konto och är direktregistrerad aktieägare har fått hem en förtryckt anmälningssedel. Som direktregistrerad aktieägare svarar du på erbjudandet genom att fylla i anmälningssedeln och lämna in på närmaste bankkontor senast den 29 september 2017 kl 17.00.

  - För dig som är förvaltarregistrerad aktieägare, exempelvis har dina aktier i depå hos SEB, Avanza eller en annan förvaltare, så sköts acceptansen via din förvaltare. Det är möjligt att förvaltare har en tidigare deadline för erbjudandet än den som anges för direktregistrerade aktieägare.

  - Anmälningssedel och erbjudandehandling finns även tillgängliga på följande webbplatser: Ellevio (https://www.ellevio.se/erbjudande) och SEB (https://sebgroup.com/prospectuses).

  - Praktiska frågor besvaras av SEB Emissioner på telefon 08-639 27 50.

 5. När får jag mina pengar?

  Utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan har accepterat erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 23 augusti 2017.

  För de aktieägare som accepterar under den förlängda acceptfristen fram till 29 september kommer vederlaget att betalas ut veckovis, courtagefritt, med första beräknade utbetalningsdag omkring den 30 augusti 2017. För aktieägare som accepterar erbjudandet den sista dagen av den förlängda acceptfristen beräknas utbetalning av vederlag ske omkring den 5 oktober 2017.

 6. Vad händer om jag inte accepterar budet?

  Budet förlängs till den 29 september för att ge alla en möjlighet att ta ställning. Om vi vid den tidpunkten har fått in mer än 90 procent av aktierna, påbörjas en avnotering av aktien och sedan går det att lösa in resterande aktier i en juridisk process.

 7. Är vederlaget detsamma för de aktier som blir inlösta genom en juridisk process?

  Huvudregeln är att vederlaget är detsamma som i erbjudandet, men det kan ta avsevärd tid innan ersättning i tvångsinlösenprocessen betalas ut.

 8. Varför vill Ellevio förvärva Elverket? 

  Elverket är ett mycket välskött och professionellt företag med erfarna och kunniga medarbetare. Förvärvet av Elverket ligger i linje med strategin att växa och stärker vår position i den expansiva Stockholmsregionen. Ellevio vill fortsätta satsa långsiktigt på ett pålitligt och smart elnät för alla kunder i Vallentuna.

 9. Vad är budpremien?

  Premien uppgick till nästan 28 procent jämfört med stängningskursen dagen innan budet presenterades och till 55,5 procent jämfört med genomsnittskursen för Elverkets aktie under de senaste 12 månaderna före budet. Det ligger i linje med tidigare budhistorik i Sverige och vi anser att det är en attraktiv premie. Det stöds av att styrelsen rekommenderar alla aktieägare att acceptera budet och av att nära 87 procent har accepterat erbjudandet, inklusive Vallentuna kommun som äger 10,6 procent av aktierna.

 10. Varför sänktes budet?

  Det ursprungliga budet innehöll ett villkor om justering för eventuell utdelning och beskrev särskilt att om årsstämman i Elverket skulle besluta i enlighet med den föreslagna utdelningen skulle budet justeras till 94,25 kronor per aktie. Efter det att stämman fattat sitt beslut om utdelning justerades budet i enlighet med det. Styrelsens rekommendation hade tagit höjd för denna justering och kvarstår därför oförändrad.

 11. Vad betyder det att Ellevio fått godkännande från Konkurrensmyndigheterna?

  Ett av de villkor som ställts upp för förvärvet var att Ellevio skulle få godkännande från Konkurrensverket i deras prövning. Ellevio fick redan i juni detta klartecken och erbjudandet till aktieägarna var efter det inte längre villkorat av tillstånd från myndigheter.

 12. Varför behöver man ett sådant godkännande?

  Beroende på ett förvärvs storlek kan det behövas formellt godkännande från Konkurrensverket för att förvärvet ska kunna genomföras. Just det här fallet omfattades av en sådan prövning, vilket inte är ovanligt i samband med publika uppköpserbjudanden.

 13. Vad innebar det positiva beslutet i kommunfullmäktige?

  Vallentuna kommun är Elverkets näst största aktieägare med ett innehav om cirka 10,6 procent av aktierna i Elverket. Den 26 juni 2017 sammanträdde kommunfullmäktige för Vallentuna kommun och beslutade att acceptera budet. Vi ser detta som ett stort förtroende för Ellevio som ägare till Elverket Vallentuna.

 14. Kommer förvärvet att leda till högre elnätspriser för kommuninvånarna?

  Alla elnätsföretag omfattas av en reglering och nuvarande reglering löper till slutet på 2019. Det är värt att notera att Ellevios elnätspriser i Stockholm idag ligger lägre än Elverket Vallentunas elnätspriser och vår bedömning är därför att Elverkets tariffer kommer att kunna lämnas oförändrade för de allra flesta fram till utgången av 2019, det vill säga under hela den innevarande regleringsperioden.

 15. Vad skulle kommunen vinna på en försäljning? Blir det någon förändring för kommuninvånarna?

  Vi tycker att detta är en bra affär för alla parter. Det är en attraktiv premie, vilket också stöds av att styrelsen rekommenderar alla aktieägare att acceptera och att huvudägaren EON valt att acceptera denna budnivå. Den 26 juni beslutade även Elverkets näst största ägare, Vallentuna kommun, med ett innehav om cirka 10,6 procent, att acceptera budet. Kommunen har tidigare kommunicerat att de ca 60 MSEK de får för aktierna ska användas till gröna investeringar i kommunen till förmån för dess invånare. Ellevio vill satsa långsiktigt på ett pålitligt och smart elnät för alla kunder i Vallentuna, vilket möjliggör Vallentunas fortsatta tillväxt.

 16. Hur påverkas Elverkets anställda?

  Som majoritetsägare i Elverket ser vi fram emot att jobba tillsammans med och ta väl hand om den stora kompetens som finns i bolaget.

 17. Elverket är ju en mycket engagerad part i Vallentunas idrott och kultur. Vad kommer att hända med de aktiviteterna?

  Vi ser att Elverket är en viktig och engagerad part och vi ställer oss positiva till ett fortsatt lokalt engagemang.

Ovanstående information utgör ett sammandrag av frågor och svar med anledning av Ellevios erbjudande. För fullständig information om Ellevios erbjudande till aktieägarna i Elverket hänvisas till budpressmeddelandet, som återfinns här.

 

Om Ellevio

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 918 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster. Hösten 2015 inledde Ellevio sitt största investeringsprogram någonsin för att möta nuvarande och framtida krav och förväntningar på elnätet. 2016-2019 ska företaget investera cirka tio miljarder kronor i ett modernare, mer vädersäkert och kapacitetsmässigt starkare elnät för kunderna. Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av  Tredje AP-fonden, Folksam,  Första AP-fonden och Borealis Infrastructure. Läs mer om oss på ellevio.se

Disclaimer


Du önskar få tillgång till den hemsida som Elleviokoncernen (som består av Ellevio Holding 1 AB, ”Ellevio”, och dess dotterbolag) upprättat och som innehåller information och dokument hänförliga till Ellevios offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) (”Erbjudandet”).

För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare till denna webbsida, nederst på denna sida, bekräfta att besökaren läst och accepterar följande legala information.

Viktig legal information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av hemsidan.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Informationen på den här delen av hemsidan får inte vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas in i eller till något land där Erbjudandet skulle förutsätta att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar i sådant land, däribland Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika och USA (”Begränsade Jurisdiktioner”) och utgör inte ett erbjudande om, eller uppmaning att, förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper, till personer i Begränsade Jurisdiktioner.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i någon Begränsad Jurisdiktion och Erbjudandet kan inte accepteras från personer i någon Begränsad Jurisdiktion. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Begränsade Jurisdiktioner får inte vidarebefordra dokumentation hänförlig till Erbjudandet eller på annat sätt göra Erbjudandet tillgängligt för sådana personer. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende. Inget vederlag enligt Erbjudandet kommer att utbetalas i eller till någon Begränsad Jurisdiktion.

Ovan nämnda begränsningar innebär att den här delen av hemsidan inte får besökas av personer som är bosatta eller befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller någon annan Begränsad Jurisdiktion.

Genom att klicka på ”I agree” (Jag samtycker) nedan bekräftar du att du har läst och att du accepterar ovanstående information. Om du är bosatt eller befinner dig i en Begränsad Jurisdiktion eller inte accepterar villkoren ovan, måste du klicka på ”I disagree” (Jag samtycker inte).

Om du inte uppfyller de krav som uppställs ovan, det vill säga om du inte kan bekräfta det föregående, eller för ytterligare information, vänligen kontakta Kommunkationsfunktionen på Ellevio på telefon 070-561 54 16 eller genom att skriva till Ellevio AB, Kommunikation, Box 242 07, 104 51 STOCKHOLM.