Exempelfrågor som EES besvarar: 

 • Hur bör en lösning designas och utformas för att möta Kundens krav och förutsättningar?

Vi skickar ut ett installationsmedgivande cirka två veckor efter att vi fått in en komplett anmälan från din elinstallatör. Här har vi samlat vad som krävs för ett medgivande.

Ellevios krav för solceller

Allmänna krav

 • En solcellsanläggning får bara anslutas efter den blivit godkänd av Ellevio.
 • Installationen får bara utföras av en behörig elinstallatör.
 • Innan du kopplar in anläggningen ska den:
  • färdiganmälas av elinstallatören
  • aktiveras i våra system

Tekniska krav för elinstallatörer

 • Anslutningen ska vara permanent och utförd på egen gruppledning i gruppcentral. Stickproppsanslutning är inte tillåten.
 • Samtliga produkter ingående i anläggningen ska vara CE-märkta.
 • Växelriktare ska uppfylla krav enligt SS-EN 50549-11 samt föreskrift EIFS 2018:2.
 • Utrustning ska vara installerad så att produktionsanläggningen inte kan kopplas in mot ett yttre spänningslöst nät.
 • Reläskyddsinställningar ska finnas och följa svensk standard SS-EN 50438 utg. 2, bilaga A.20.
 • Elkopplare med brytförmåga för anläggningens totala effekt ska finnas och vara av typen lastfrånskiljare samt vara blockerbar i öppet läge. Vi tillåter inga säkringar eller dvärgbrytare som elkopplare. Elkopplare ska finnas placerad efter elmätaren vid mätplatsen och alltid vara lätt åtkomlig för Ellevios personal.2
 • Flimmeremission från anläggningen får inte överskrida följande värden: Pst ≤ 0,35 och Plt ≤ 0,25 enligt SS-EN 61000-3-3 alt. SS-EN 61000-3-11.
 • Fast och beständig märkning av utrustning, frånskiljare och anslutningar ska finnas och vara utfört enligt SS 436 40 00, avsnitt 712.Vi rekommenderar alltid 3-fasig anslutning. 1-fasig anslutning ska inte överstiga 3kW installerad effekt.

¹Härstammar från EU-kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer.

²Om elkopplare inte kan placeras i direkt anslutning till elmätaren ska märkning finnas som tydligt anger var elkopplare är placerad (för anläggningar ≥80A även i huvudledningsschema).

Specifika krav

Beroende på vilket produktionsslag och vilken storlek på anläggning du har, kan det ställas specifika krav på vilka dokument som behöver inkluderas i föranmälan. Det kan till exempel vara:

 • En situationsplan med jordtagets placering.
 • Ett enlinjesschema över anläggningen som visar nätbrytarens funktion och jordtagets placering och utförande.
 • Uppgifter om skyddsutrustning.
 • Typprovningsprotokoll.

När din solcellsanläggning är klar får du ett tilläggsavtal av oss, med abonnemang av din mikroproduktion utan moms. Du behöver inte registrera dig för moms om du säljer el till elnätet för 80 000 kronor eller mindre före moms.

Vill du ha din produktion momsregistrerad måste din elinstallatör informera oss om det vid föranmälan. Läs mer om skatteregler gällande mikroproduktion för privatbostad. Ingår din solcellsanläggning i en näringsverksamhet finns andra regler.